Металогения на Източните Родопи


Анотация
В изданието са представени геоложкият строеж и металогенните особености на Източните Родопи. Направен е преглед на металогенната изученост и използваната база данни. Разгледани са някои терминологични проблеми. Описан е подходът при отделянето на литостратиграфски единици във вулкански терени. Разгледани са позицията на Моравско-Родопската тектонска зона в алпийския ороген на Балканския полуостров, геоложкият строеж и тектониката на тази зона. Акцентът е поставен върху късноалпийската постколизионна екстензионна тектоника и свързания с нея магматизъм с оглед важната им роля за металогенията. Отделени са металогенни епохи, промишлено-генетичните типове полезни изкопаеми и е направено металогенното райониране на Моравско-Родопската металогенна зона. Описани са геоложкият строеж, тектониката и магматизмът на Източните Родопи. Въведени са нови литостратиграфски единици за късноекстензионния магматизъм в Източните Родопи. Разгледани са геоложкият строеж, тектонските и вулканските структури на рудните подрайони, както и на отделните рудни полета и някои специфични находища и проявления в Източнородопския руден район. Направен е преглед на късноалпийската тектонска, магмена и металогенна еволюция на Източните Родопи. Разгледани са основните металогенни епохи, етапи и подетапи. Особеностите са отразени в 30 палеогеографски реконструкции. Съставен е геолого-генетичен модел на късноекстензионния магматизъм и свързаната с него металогения. Този труд е резултат на повече от двадесетгодишни изследвания на автора по геоложкия строеж, тектониката, магматизма и металогенията на Източните Родопи. Осем от тях (1992–1999) бяха посветени на геоложкото картиране на района в М 1:25 000, съпътствано с търсене и проучване на полезни изкопаеми. Повече от десет години бяха необходими след това за систематизиране и обобщаване на информацията.
Добави в любими

23.00 22.08лв.


- 4%
Коментари